تماس با مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا

ارتباط با ما

 

نشانی ایمیل روابط عمومی media.uk.uisae@gmail.com
امورات مالی finance.uk.uisae@gmail.com

 

محمد حسین عطایی دولت آبادی دبیر و مسئول تشکیلات مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا dabir.uk.uisae@gmail.com
محمد علی توکلی  مسئول علمی مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا elmi.uk.uisae@gmail.com
محمد رضا علیزاده بهجانی مسئول فرهنگی مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا farhangi.uk.uisae@gmail.com