اساسنامه اتحادیه

فصل اول: کلیات و تعاریف                  

 ماده۱ ـ نام: اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا که از این پس از آن به عنوان اتحادیه نام برده می شود.

ماده۲ ـ ارکان: ارکان اتحادیه عبارتند از:

الف ـ انجمن های اسلامی

ب ـ عضو منفرد

ج ـ نشست سالیانه

د ـ شورای مرکزی

ه ـ مناطق و نواحی

و ـ دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران

 

ماده ۳ ـ تعاریف: اتحادیه تشکیلاتی مرکب از انجمن های اسلامی و اعضاء منفرد به شرح ذیل می باشد.

الف ـ انجمن ها اسلامی عضو: به جمعی از اعضاء گفته می شود که بر طبق این اساسنامه به عنوان عضو شناخته می شوند.

تبصره ۱ـ عضو: به دانشجویان مسلمان آشنا به زبان فارسی اعم از دانشجویان دانشگاه ها، مدارس عالی، کلاس های زبان و کارآموزان و افرادی که بر طبق ضوابط محل تحصیل و عرف منطقه دانشجو محسوب بوده و به کارهای علمی، تخصصی و تحقیقی در دانشگاه ها و موسسات علمی مشغولند و مطابق اساسنامه انجمن محل خود به عضویت پذیرفته شده باشد، اطلاق می شود.

تبصره ۲ـ اعضاء تا شش ماه بعد از فراغت تحصیل می توانند در عضویت انجمن اسلامی باقی بمانند.

تبصره ۳ـ نماینده: فرد منتخبی است که از طرف انجمن های اسلامی عضو اتحادیه، بر اساس مصوبات مجمع عمومی آن انجمن ها، جهت شرکت در نشست های اتحادیه و منطقه به صورت کتبی معرفی شده باشد.

تبصره ۴ـ ناظر: فردی از اعضای انجمن های عضو که با ارایه معرفی نامه کتبی مجاز به شرکت در نشست های اتحادیه و منطقه بدون حق رای می باشد.

ب ـ عضو منفرد: به عضوی اطلاق می گردد که در شهری اقامت وی انجمن اسلامی عضو اتحادیه وجود نداشته باشد.

ج ـ نشست: عالیترین مرجع صلاحیتدار اتحادیه بوده و حداقل هر یکسال یکبار تشکیل می گردد.

د ـ شورای مرکزی: از طرف نشست سالیانه و از بین اعضاء رسمی اتحادیه برای مدت یکسال انتخاب می شود.

ه ـ مناطق و نواحی: کشورها یا مناطق جغرافیایی که حداقل دارای پنج انجمن اسلامی عضو بوده باشد به عنوان منطقه محسوب می گردند و غیر اینصورت به عنوان ناحیه تلقی می گردند.

و ـ دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران: به منظور پیشبرد و تحقق اهداف اتحادیه دفتری به عنوان بازوی اجرایی آن در ایران فعالیت دارد.

 

 فصل دوم ـ عضویت

 ماده۴ـ شرایط عضویت اعضاء منفرد در اتحادیه: هر فرد در صورتی می تواند به عضویت اتحادیه در آید که:

الف ـ مرامنامه و اساسنامه اتحادیه را قبول نماید.

ب ـ حداقل شش ماه با علاقه مندی در برنامه های عمومی اتحادیه شرکت کرده باشد.

تبصره ۱ـ در صورت شناخت قبلی از کاندیدای عضویت توسط دو نفر از اعضاء، شرایط شش ماه به سه ماه تقلیل می یابد.

تبصره ۲ـ در صورتیکه فردی قبلا عضو یکی از انجمن های اتحادیه باشد حداکثر سه ماه پس از انتقال به شهر جدید، در صورت عدم وجود انجمن در آن شهر می تواند به عضویت منفرد اتحادیه درآید.

ج ـ به احکام و تعالیم عالیه اسلامی پایبند بوده و در تقویت مبانی عقیدتی خود کوشا باشد.

د ـ در موضع گیری ها و روابط خود با مسلمانان و سایر انسان ها به اصل تولی و تبری عمل نماید.

ه ـ عضویت یکساله بوده و اعضا پس از ثبت نام ترم زمستانی باید جهت تمدید عضویت اقدام نمایند.

 

ماده ۵ـ شرایط عضویت انجمن ها در اتحادیه عبارتند از:

الف ـ قبول مفاد اساسنامه و مرامنامه اتحادیه و اجرای مصوبات آن.

ب ـ مغایر نبودن اساسنامه انجمن با اساسنامه و مرامنامه اتحادیه.

ج ـ دارا بودن حداقل سه عضو رسمی.

د ـ حداقل شش ماه تماس مستمر با اتحادیه قبل از برگزاری نشست سالانه و شرکت فعالانه در برنامه های تبلیغاتی و فرهنگی اتحادیه در این مدت.

ه ـ شناسایی کامل انجمن توسط مسئولین منطقه مربوطه و یا شورای مرکزی اتحادیه.

 

ماده ۶ـ عضویت هر انجمن در اتحادیه منوط به تصویب آن توسط نشست است.

تبصره ۱ـ نقاضای عضویت انجمن بطور کتبی همراه با اساسنامه آن انجمن حداقل چهار هفته قبل از نشست سالانه به شورای مرکزی باید ارسال گردد.

تبصره ۲ـ به منظور عضویت هر انجمن در اتحادیه، حضور یکی از اعضای همان انجمن بعنوان نماینده در نشست برای دفاع لازم است.

تبصره ۳ـ در فاصله دو نشست، شورای مرکزی می تواند انجمنی را بطور موقت بپذیرد تا در نشست بعدی تصمیم گیری نهایی درباره عضویت آن گرفته شود.

تبصره ۴ـ عضویت انجمن های جدید در اتحادیه در جلسه نشست عادی با نصف بعلاوه یک و در نشست فوق العاده با رای دو سوم شرکت کنندگان حاضر به تصویب خواهد رسید.

 

ماده۷ـ شورای مرکزی می تواند افرادی را که دارای شرایط عضویت می باشند، در شهر هایی که انجمن ندارند به عضویت موقت اتحادیه در آورد.

تبصره ـ تصمیم گیری نهایی درباره عضویت افراد مزبور با نشست سالانه اتحادیه می باشد.

 

فصل سوم ـ انجمن ها و حقوق و وظائف آنها

 ماده۸ـ اداره هر انجمن بر عهده شورایی مرکب از سه نفر به ترتیب زیر می باشد:

ـ مسئول تشکیلات و مالی و دبیر شورا

ـ مسئول فرهنگی و تبلیغات

ـ مسئول علمی و فنی

تبصره ـ در صورت نیاز شورای انجمن می تواند به حداکثر پنج نفر افزایش یابد.

 

ماده ۹ـ اعضای شورای انجمن ها باید لااقل نه (۹) ماه عضو اتحادیه بوده باشند مگر اینکه هنوز  نه (۹) ماه از تاسیس انجمن مربوطه نگذشته باشد و یا از اعضای قدیمی انجمن تعداد لازم برای تصدی مسئولیت ها وجود نداشته باشد.

ماده۱۰ـ از هر شهر فقط یک انجمن اسلامی حق عضویت در اتحادیه را دارد.

تبصره ـ در صورت وجود بیش از یک انجمن اسلامی در یک شهر، انجمنی به رسمیت شناخته می شود که عضویت آن از طرف شورا پذیرفته شود.

ماده۱۱ـ هر انجمن عضو حق اظهار نظر و بحث در کلیه امور اتحادیه را دارد.

ماده ۱۲ ـ انجمن ها موظف به اعزام نماینده به نشست بر اساس مقررات و اساسنامه اتحادیه می باشند.

ماده ۱۳ ـ انجمن های عضو اتحادیه حق برقراری هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با تشکیلات سیاسی خارج اتحادیه را ندارند.

ماده ۱۴ ـ کلیه انجمن های عضو موظف به اجرای تصمیمات متخذه از سوی نشست و شورای مرکزی منتخب آن می باشند.

ماده ۱۵ـ انجمن های عضو موظفند در ارتباط مداوم با شورای مرکزی و مسئولین منطقه بوده و به مکاتبات آنها پاسخ گویند.

ماده ۱۶ـ انجمن های عضو موظف به ارائه گزارش فعالیت های سالانه به شورای مرکزی می باشند.

ماده ۱۷ـ مکاتبات و تماس های خارجی انجمن ها می بایست در چهارچوب اساسنامه اتحادیه صورت پذیرد.

ماده ۱۸ ـ انجمن هر شهر موظف است در صورت نقل مکان هر یک از اعضایش به شهر دیگر، بنا به درخواست عضو و یا اعضای مذکور حداکثر ظرف سه ماه وی را به انجمن اسلامی شهر جدید جهت عضویت معرفی نماید.

تبصره ـ معرفی عضو منفرد اتحادیه به انجمن شهر جدید توسط مسئول منطقه و یا شورای مرکزی اتحادیه صورت می گیرد.

ماده ۱۹ ـ انجمن ها موظفند امور تشکیلاتی خود را (به استثنای امور فرهنگی و انتشاراتی) در جلساتی مطرح کنند که فقط از اعضاء انجمن تشکیل می گردند.

ماده ۲۰ـ انجمن ها موظف به شناسایی و جذب افراد صلاحیتدار برای عضویت در انجمن می باشند.

ماده ۲۱ـ اساسنامه کلیه انجمن ها نباید مغایر با اساسنامه اتحادیه باشد و انجمن ها موظفند هر گونه تغییر در اساسنامه و مرامنامه خود را قبل از اجرا به تصویب شورای مرکزی اتحادیه برسانند.

 

فصل چهارم: نشست سالانه

 

بند اول ـ چگونگی تشکیل نشست:

ماده ۲۲ـ نشست از نمایندگان عضو اتحادیه تشکیل می گردد. این نمایندگان باید مطابق مقررات اساسنامه انجمن های مربوطه با رای مخفی انتخاب شده و حداقل یکسال عضو اتحادیه باشند.

تبصره ـ نمایندگان انجمن هایی که در همان نشست به عضویت اتحادیه در آمده اند از این ماده مستثنی می باشند.

 

ماده ۲۳ـ در موارد استثناء که در انجام وظائف شورای

 مرکزی و اعضای علی البدل وقفه ایجاد می شود و یا آنکه مصالح اتحادیه ایجاب کند، نشست فوق العاده اتحادیه به تقاضای شورای مرکزی و یا تقاضای حداقل یک سوم تعداد انجمن های اسلامی عضو تشکیل می گردد.

ماده ۲۴ـ آراء هر انجمن جهت شرکت در نشست بر اساس تعداد اعضاء آن انجمن به قرار زیر است.

ـ از سه تا پنج نفر عضو ------------- یک رای

ـ از شش تا ده نفر عضو ------------- دو رای

ـ از یازده تا پانزده عضو ------------- سه رای

ـ از شانزده تا بیست و پنج نفر عضو --- چهار رای

ـ از بیست شش نفر عضو به بالا صرفا به ازای هر پانزده نفر یک رای اضافه شود.

 

تبصره ۱ـ ملاک تعیین تعداد اعضای انجمنها بر اساس ثبت نام از طریق فرم عضویت  آنلاین میباشد.

تبصره ۲ـ تعداد نمایندگان هر انجمن به نسبت آراء فوق الذکر به وسیله شورای مرکزی در هر سال تعیین می شود.

تبصره ۳ـ در صورتیکه نشست اتحادیه در کشور نماینده انجمن باشد، تعداد آراء برای افراد نماینده هر انجمن حداکثر پنج رای برای هر فرد می باشد در غیر اینصورت تعداد آراء برای نماینده هر انجمن حداکثر ده رای برای هر فرد می باشد.

 

ماده ۲۵ـ رسمیت نشست منوط به حضور نصف بعلاوه یک انجمن های عضو می باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم رسمیت نشست، شورای مرکزی موظف به دعوت مجدد انجمن های عضو است. این نشست حداکثر ظرف مدت سه ماه و با شرکت حداقل یک سوم انجمن ها تشکیل می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم شرکت نمایندگان یک سوم انجمن ها در نشست فوق العاده، شورای مرکزی تا نشست بعد در سمت خود باقی خواهد ماند.

 

ماده۲۶ـ پس از رسمیت یافتن اولین جلسه نشست، جلسات بعدی با حضور دارندگان دو سوم آراء شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

ماده۲۷ـ در نشست علاوه بر نمایندگان انجمن ها، افراد زیر نیز حق شرکت دارند:

الف ـ اعضای رسمی انجمن ها بعنوان ناظر.

تبصره ـ این افراد بایستی از طریق شورای اجرایی انجمن مربوطه کتبا به شورای مرکزی همزمان با ارسال معرفی نامه ها معرفی گردند.

ب ـ شورای مرکزی می تواند فقط نمایندگان انجمن های اسلامی غیر عضو را که دارای شرایط بندهای "د" و "ه" از ماده پنج اساسنامه باشند و نیز اعضای اتحادیه در شهرهایی که انجمن عضو اتحادیه ندارند را به عنوان ناظر به نشست دعوت کنند.

ج ـ افراد ذیصلاح می توانند به پیشنهاد مسئولین مناطق و با تصویب شورای مرکزی به عنوان ناظر شرکت کنند.

د ـ مسئولین منطقه بدون داشتن حق رای، حق شرکت در نشست را دارند. حق رای انجمن های تابعه قابل تفویض به مسئول منطقه نمی باشد ولی مسئول منطقه می تواند حق رای انجمنی را که عضو آنست اخذ نماید.

ه ـ شورای مرکزی اتحادیه می تواند از نهادهای انقلاب اسلامی، حوزه های علمیه، احزاب، سازمان ها و شخصیت های مورد تایید نماینده محترم ولی فقیه برای شرکت در نشست دعوت بعمل آورد.

تبصره ـ در دعوت نامه هر مجمع؛ تذکر بندهای الف، ب و ج از این ماده ضروری است.

 

ماده۲۸ـ هر نماینده شرکت کننده در نشست حق یک رای را دارد، مگر بر اساس معرفی نامه انجمن مربوطه.

تبصره ۱ ـ نمایندگانی که بدون عذر موجه در روز اول نشست حاضر نشوند از روز دوم فقط به عنوان ناظر می توانند شرکت کنند.

تبصره ۲ـ نماینده انجمن یک شهر نمی تواند نمایندگی انجمن های شهرهای دیگر را در نشست داشته باشد.

تبصره ۳ـ چنانچه نماینده یا نمایندگان انجمن های غیر کشور میزبان به دلایل بعد مسافت و یا مشکلات مرتبط نتوانند در نشست شرکت نمایند، انجمن مذکور می تواند نمایندگی خود را به یکی از اعضای اتحادیه (غیر از اعضای شورای مرکزی اتحادیه) یا نمایندگان انجمن های دیگر حاضر در نشست (به صورت کتبی) جهت شرکت در نشست با حق رای معرفی نماید.

 تبصره ۴- نمایندگان مذکور در تبصره سه باید هفتاد و دو ساعت قبل از تشکیل نشست به شورای مرکزی اتحادیه معرفی و به تایید آن شورا برسد.

 

ماده۲۹ـ برای رسیدگی به مسائل داخلی اتحادیه در صورتی که جنبه خصوصی داشته باشد، با تشخیص و به تقاضای شورای مرکزی، ناظم از ناظرینی که عضو اتحادیه نیستند تقاضا می کند که جلسه را ترک کنند، مگر اینکه نشست در غیاب آنها رای به حضورشان بدهد.

 

بند دوم ـ وظائف نشست:

ماده۳۰ ـ استماع گزارش شورای مرکزی درباره معرفی نامه نمایندگان که توسط دبیر تشکیلات تقدیم نشست می شود. با توجه به محتوای ماده ۳۲، استماع گزارش فعالیت اعضای شورای مرکزی الزامی نبوده و حداقل سی دقیقه برای پرسش و پاسخ اختصاص داده میشود.

تبصره ۱ـ در صورت اشکال در معرفی نامه ها، نشست کار خود را با تصویب نصف بعلاوه یک افرادی که معرفی نامه آنها تایید شده است آغاز می کند.معرفی نامه های مورد اعتراض به شورای معرفی نامه که مرکب از پنج نفر از منتخبین نشست است، ارجاع می شود.

تبصره ۲ـ شورای معرفی نامه پس از رسیدگی به موضوع مورد اعتراض، بوسیله گزارش توسط مخبر شورا، نشست را مطلع می نماید. مجمع پس از مذاکره درباره معرفی نامه های مورد اعتراض اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره ۳ـ در صورتی که انجمنی از فرستادن نماینده بدون داشتن عذر موجهی خودداری نماید، پس از اخطار کتبی اتحادیه و در صورت تکرار، اصل عضویت انجمن مزبور می تواند در نشست مورد بررسی قرار گیرد.

تبصره ۴ ـ معرفی نامه انجمن هایی که فعالیت سالانه آنها با توجه به گزارش شورای مرکزی رضایت بخش نباشد، به شورای معرفی نامه نشست ارجاع داده خواهد شد.

 

ماده۳۱ ـ انتخاب ناظم، دو منشی و نظام نامه برای نشست.

تبصره ۱ـ شرایط انتخاب ناظم برای نشست همان شرایط انتخاب شورای مرکزی است. منشی ها از میان نمایندگان یا ناظرانی که عضو اتحادیه باشند با رای کتبی انتخاب می شوند.

تبصره ۲ـ تا انتخاب ناظم و منشی ها اداره جلسات بر عهده شورای مرکزی است.

تبصره ۳ـ جلسات نشست بر طبق نظام نامه منصوب نشست اتحادیه اداره می گردد.

 

ماده۳۲ـ استماع و رسیدگی به گزارش سالیانه شورای مرکزی و نقد و بررسی عملکرد اعضاء شورا. همچنین شورای مرکزی موظف است تا دو هفته قبل از برگزاری نشست سالانه مجمع گزارش فعالیتهای خود را به دبیران شهرها ارسال نماید.

ماده۳۳ـ رسیدگی به تقاضای عضویت انجمن های جدید به شورایی مرکب از پنج نفر منتخب مجمع با شرکت انجمن متقاضی و یکی از اعضای شورای مرکزی محول می شود.

ماده۳۴ ـ انتخاب شورای مرکزی.

ماده۳۵ـ انتخاب نماینده اتحادیه در ایران.

تبصره ـ نماینده اتحادیه باید از اعضای سابق اتحادیه باشد.

 

ماده۳۶ـ تعیین و تصویب کمیسیون های پیشنهادی شورای مرکزی، نمایندگان و یا ناظرین.

تبصره ۱ـ شورا ها به پیشنهاد کتبی سه انجمن یا پنج نماینده و با تصمیم مجمع تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ـ هر یک از نمایندگان می تواند از حق رای خویش فقط در یکی از شوراها استفاده نماید.

تبصره ۳ـ هر نماینده در یک شورا، تنها حق یک رای دارد.

تبصره ۴ـ ناظرین بدون داشتن حق رای اجازه شرکت و اظهار نظر در شورا ها را خواهند داشت.

 

ماده۳۷ـ گزارش شورا ها بصورت کتبی به نشست داده می شود. نشست درباره گزارش شوراها پس از بحث و بررسی، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده۳۸ـ تصمیمات نشست با تصویب اکثریت مطلق نمایندگان حاضر قابل اجرا است.

تبصره ـ تنها پیشنهاداتی که بصورت کتبی از طریق یکی از مراجع زیر در اختیار ناظم جلسه نشست قرار می گیرد قابل طرح در نشست می باشد:

الف ـ شورای مرکزی

ب ـ کمیسیون ویژه

ج ـ پنج انجمن یا هفت نماینده

بدیهی است موارد الف و ج نیاز به طرح در کمیسیون قابل طرح در نشست می باشد و این مصوبات بلافاصله قابل اجراست. مصوبات پیشنهادی کمیسیون ها از زمان بکار شورای جدید قابل اجراست.

 

ماده۳۹ـ تغییر و یا تکمیل مرامنامه، اساسنامه، خط مشی و لغو عضویت انجمن ها با رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر صورت می گیرد.

 

 

فصل پنجم: شورای مرکزی

 

ماده۴۰ ـ شورای مرکزی مرکب از پنج نفر است که با مسئولیت مشترک از طرف نشست و از بین اعضای رسمی اتحادیه برای مدت یکسال انتخاب می شوند.

تبصره ۱ـ در صورتیکه یکی از اعضا اتحادیه حاضر به پذیرفتن مسئولیتی در شورای مرکزی باشد ولی به دلایلی قادر به شرکت در نشست نباشد می بایست آمادگی خود را بصورت کتبی به اطلاع نشست برساند.

تبصره ۲ـ تا حد امکان باید سعی شود، که شورای مرکزی از میان نمایندگان و ناظران عضو حاضر در مجمع انتخاب شوند.

تبصره ۳ـ تصمیمات شورای مرکزی باید از طریق تشریک مساعی و شورا اتخاذ گردد.

 

ماده۴۱ـ اعضای شورای مرکزی عبارتند از:

الف) مسئول تشکیلات .و مالی و دبیز شورای مرکزی

ب) مسئول ارتباطات خارجی

ج) مسئول فرهنگی و تبلیغات

د) مسئول علمی و فنی

ه) مسئول امور صتفی دانشجویان

تبصره ۱ـ اعضایی می توانند به عضویت شورای مرکزی پذیرفته شوند که حداقل نه (۹) ماه عضو اتحادیه  بوده است.

تبصره ۲- کاندیداهای شورای مرکزی باید تا یک هفته قبل از نشست سالانه مجمع عمومی، برنامه کاری و سوابق فعالیتهای خود را از طریق شورای مرکزی در اختیار همه دبیران انجمنهای عضو قرار دهند.

 

ماده۴۲ـ هر یک از اعضا می تواند حداکثر دو دوره در تمام مدت عضویت در اتحادیه به عنوان عضو شوای مرکزی انتخاب شوند.

تبصره ـ در صورتیکه در میان اعضاء حاضر در نشست تعداد کافی واجد شرایط برای انتخاب شورای مرکزی نباشد، انتخاب از بین افرادی که دو دوره انتخاب گردیده اند بلا مانع است.

 

ماده۴۳ـ برای هر یک از اعضاء شورای مرکزی یک نفر علی البدل به پیشنهاد مسئول مربوطه و تصویب نشست انتخاب می شود. این افراد باید دارای شرایط شورای مرکزی باشند.

تبصره ـ در صورت قطع دائم ارتباط هر یک از اعضاء شورا با شورا به دلیل استعفا، بیماری و یا فوت، عضو علی البدل می بایست در اسرع وقت شروع به کار نماید.

 

ماده۴۴ـ وظائف شورای مرکزی عبارتند از:

الف ـ رسیدگی به کلیه امور مربوط به اتحادیه در فاصله بین نشست ها.

ب ـ اجراء کلیه مصوبات نشست.

ج ـ آگاه کردن اعضاء اتحادیه از اهم جریانات اتحادیه در ضمن دیدار با انجمن ها و سمینار های تشکیلاتی.

د ـ ارتباط با سایر اتحادیه ها و انجمن های اسلامی.

ه ـ تهیه نشریات داخلی اتحادیه.

و ـ اعلام مواضع اتحادیه از طریق صدور بیانیه و اطلاعیه.

ز ـ رسیدگی به اختلاف داخلی انجمن ها.

ح ـ بررسی معرفی نامه های نمایندگان و ارائه گزارش به نشست.

تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی شورای مرکزی، مشخص گردد که انتخاب نمایندگان انجمن طبق مفاد اساسنامه اتحادیه و انجمن ذیربط انجام نگرفته است آن نمایندگان از حقوق نمایندگی در نشست محروم خواهند شد.

ط ـ بازدید از انجمن های عضو در صورت ضرورت.

 

ماده۴۵ـ علاوه بر مسئولیت و وظائف مشترک، هر یک از اعضا ء شورای مرکزی دارای وظائف و اختیارات زیر می باشند.

 

  1. 1.      مسئول تشکیلات مالی و دبیر شورای مرکزی:

الف ـ مسئولیت امور مالی اتحادیه؛ دبیر اتحادیه موظف است گزارش سالیانه مالی اتحادیه را به صورت مکتوب به نشست سالانه اتحادیه ارائه نماید.

ب ـ برقراری ارتباط لازم با انجمن ها و مسئولین مناطق.

ج ـ جمع آوری گزارش فعالیت انجمن های عضو اتحادیه و ارائه به نشست.

د ـ تماس با نیروهای مسلمان واجد شرایط در شهر ها به منظور متشکل نمودن آنها و ایجاد انجمن های جدید.

ه ـ رسیدگی به وضع تشکیلاتی انجمن ها و نظارت بر کار مسئولین مناطق.

و ـ تشکیل جلسات با حضور مسئولین مناطق جهت بر طرف نمودن مشکلات تشکیلاتی انجمن ها.

ز ـ ارسال مرامنامه، اساسنامه و مصوبات نشست به انجمن ها حداکثر تا یکماه پس از تشکیل نشست.

ح ـ تهیه جزوه داخلی برای اعضاء.

ط ـ نگهداری اموال اتحادیه و انتقال آنها به مسئول جدید تشکیلات و مالی و دبیر شورای مرکزی.

ی ـ بررسی راه های افزایش منابع مالی اتحادیه.

ک ـ تشکیل جلسات شورای مرکزی حداقل هر سه ماه یکبار.

ل ـ تشکیل نشست سالانه اتحادیه.

م ـ مسئول انجام کلیه مکاتبات با خارج از اتحادیه.

ن ـ سخنگوی رسمی اتحادیه دبیر شورای مرکزی اتحادیه می باشد.

س ـ دبیر شورا مسئول سامانه الکترونیکی اتحادیه (مشتمل بر پرتال، پستهای الکترونیک و ... میباشد).

 

  1. 2.      مسئول ارتباطات خارجی

الف ـ اعلام مواضع اتحادیه از طریق صدور بیانیه و اطلاعیه به مناسبت های مختلف.

تبصره ۱ـ اعلام مواضع باید به تصویب شورای مرکزی رسیده باشد.

تبصره ۲ـ مواضع و بیانیه های اتحادیه باید مطابق با سند جامع هویت اتحادیه باشند.

ب ـ تشکیل کمیته بیانیه ها.

ج ـ برقراری ارتباط مستمر با سایر تشکل های اسلامی ایرانی در داخل و خارج کشور و برقراری ارتباط با تشکل های جهانی دانشجویان در خارج از کشور به منظور تاثیر گذاری در حوزه مسائل جهانی.

تبصره ۱ـ اعضاء کمیته تنظیم بیانیه ها متشکل از شورای مرکزی اتحادیه و مسئولین مناطق می باشد که از طریق رایزنی و تماس با مسئول ارتباطات همکاری لازم را به عمل می آورند.

تبصره ۲ـ کمیته تنظیم بیانیه ها موظف است خصوصا در مناسبت های نظیر؛ سیزده آبان، روز دانشجو، بیست و دوم بهمن، چهاردهم خرداد و روز قدس نسبت به صدور بیانیه های تحلیلی و عمیق اقدام نماید.

تبصره ۳ـ مسئول ارتباطات خارجی موظف است از طریق صدور بیانیه ها در خصوص حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی نسبت به صدور بیانیه اقدام نماید.

 

  1. 3.      مسئول فرهنگی و تبلیغات

الف ـ نظارت بر امور مالی فرهنگی اتحادیه و انجمن های تابعه

ب ـ تهیه و تنظیم برنامه هایی جهت غنی تر شدن امور فرهنگی انجمن ها و مناطق و اجرای آن برنامه ها و یا نظارت بر اجرای آنها.

ج ـ تماس با نهادهای فرهنگی داخل و خارج کشور به منظور ارایه نقطه نظرات دانشجویان در حوزه های فرهنگی.

د ـ نشر مطالب فوق العاده فرهنگی و تبلیغاتی در موارد ضروری.

ه ـ هماهنگی و نظارت بر حسن اجرایی نشست های فرهنگی و تبلیغاتی مناطق و برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین فرهنگی و تبلیغی مناطق.

و ـ انتشار نشریات مناسب جهت پر کردن خلاء فرهنگی خانواده های دانشجویان و ماهنامه هایی برای فرزندان دانشجو.

ز ـ تلاش در جهت معرفی ایران اسلامی در خارج ازکشور.

ح ـ انتشار نشریه و تامین نیازهای تبلیغی مناطق، شامل کتاب، نوار، فیلم و سایر کالاهای فرهنگی.

ط ـ برگزاری برنامه های فرهنگی و تبلیغی شامل اردوها، راهپیمایی ها و نمایشگاه ها به مناسبت های مختلف.

 

  1. 4.      مسئول امور صنفی:

الف ـ تلاش در جهت یافتن راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور.

ب ـ تهیه طرح های لازم در جهت ایجاد رویه های مناسب برای تشویق دانشجویان جهت بازگشت به کشور پس از فراغت از تحصیل و ارایه به مسئولین امر.

ج ـ تلاش در جهت تثبیت صندوق حمایت از نخبگان کشور و ارتباط با این صندوق.

د ـ معرفی دانشجویان موفق و برگزیدگان جشنواره ها و کنفرانس های علمی، فرهنگی و دانشجویی در خارج از کشور.

ه ـ ارتباط با نمایندگی علمی کشور در خارج از کشور به منظور پیگیری و تاکید بر حقوق صنفی دانشجویان.

 

  1. 5.      مسئول علمی و فنی

الف ـ برنامه ریزی برای فعالیت های اجرایی علمی در سطح اتحادیه.

ب ـ انتخاب مسئولین گروه های علمی، شامل گروه فنی- مهندسی، گروه کشاورزی، گروه علوم پزشکی، گروه علوم پایه، گروه  هنر و گروه  علوم انسانی.

تبصره ۱ـ مسئولین گروه های علمی به منظور همکاری و همفکری با مسئول علمی و فنی اتحادیه در اجرای وظائف محوله واحد علمی به مدت یکسال توسط مسئول علمی و فنی اتحادیه انتخاب می شود.

تبصره ۲ـ وظائف مسئولین گروه های علمی عبارتند از:

ـ تهیه آمار و اطلاعات لازم در سطح گروه علمی مربوطه.

ـ جمع آوری لیست دانشجویان گروه مربوطه به تفکیک رشته تحصیلی و ارسال آنها به اتحادیه.

ـ جمع آوری مقالات دانشجویان جهت ارائه به مسئولین علمی اتحادیه.

ـ انتخاب مسئولین هسته های تخصصی در گروه علمی مربوطه با هماهنگی مسئول علمی و فنی اتحادیه.

ـ اداره پست الکترونیکی اتحادیه در گروه علمی مربوطه.

ـ برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری سمینار های تخصصی در سطح هسته های تخصصی.

ـ برگزاری سمینارهای علمی و فنی در سطح گروه علمی.

ـ ارتباط مستمر با مسئولین علمی و فنی اتحادیه و ارسال گزارش.

ـ جمع آوری مقالات دانشجویان جهت درج در نشریه.

ج ـ نظارت بر عملکرد مسئولین گروه های علمی در جهت پیشرفت و حسن اجرای برنامه های مصوبه.

د ـ انتشار کلیه مقالات سمینارهای مناطق بر روی ایستگاه اطلاعاتی مرکز اتحادیه.

ه ـ تهیه آمار و ارقام و تجزیه و تحلیل فعالیت ها و اطلاعات علمی جمع آوری شده از طریق گروه های علمی و ارسال آن برای مراکز داخل کشور.

و ـ تهیه و شناسنامه علمی دانشجویان ( بر روی ایستگاه اطلاعاتی اتحادیه ) به منظور ایجاد ارتباط بین دانشجویان داخل و خارج.

ز ـ تهیه موضوعات تحقیقی مورد نیاز داخل کشور با همکاری دفتر اتحادیه در تهران.

ح ـ ایجاد زمینه های لازم جهت ارتباط هر چه بیشتر علمی دانشجویان.

ط ـ هماهنگی با مسئول اتحادیه در تهران جهت هدایت و جذب فارغ التحصیلان خارج از کشور به مراکز علمی و تحقیقاتی داخل.

ی ـ همکاری با سرپرستی های دانشجویان در جهت تقویت هسته های تخصصی و برگزاری سمینار های علمی.

ک ـ هماهنگی مسئول علمی اتحادیه با مسئولین مناطق مختلف جهت برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق تابعه.

 

فصل ششم ـ مناطق و نواحی

 

ماده۴۶ـ به منظور تقسیم و تسهیل کار اتحادیه، اعضای شورای منطقه توسط نشست مناطق به مدت یکسال انتخاب می شوند.

تبصره ـ در صورتی که مسئولین تشکیلات و مالی، علمی و فرهنگی اتحادیه از یک منطقه انتخاب شده باشند، لذا به تشخیص نشست همان سال تشکیل شورای منطقه در آن سال ضروری نیست.

 

ماده۴۷ـ شورای اجرایی منطقه مرکب از سه نفر به ترتیب زیر می باشد:

الف ـ مسئول تشکیلات و مالی و دبیر شورا

ب ـ مسئول فرهنگی و تبلیغات

ج ـ مسئول علمی و فنی

تبصره ۱ـ افرادی می توانند به عضویت اصلی شورای مناطق برگزیده شوند که حداقل نه (۹) ماه عضو اتحادیه بوده باشند.

تبصره ۲ـ برای هر یک از اعضای شورای اجرایی منطقه یک نفر عضو علی البدل به ترتیب مقرره در ماده ۴۳ انتخاب می شوند.

 

ماده۴۸ـ هر یک از اعضاء می توانند حداکثر دو دوره در تمام مدت عضویت در اتحادیه به عنوان عضو شورای منطقه انتخاب شوند.

 

اعضای شورای اجرایی مناطق:

 

الف ـ مسئول تشکیلات و مالی و دبیر شورای منطقه: مسئول تشکیلات و مالی و دبیر شورای منطقه به منظور همکاری و همفکری با مسئول تشکیلات و مالی و دبیر شورای مرکزی اتحادیه در اجرای مصوبات و تقویت روابط تشکیلاتی منطقه انتخاب می شوند.

تبصره ۱ـ مسئول تشکیلات و مالی و دبیر شورای هر منطقه موظف است به منظور همکاری و بالا بردن فعالیت تشکیلاتی منطقه خود در صورت ضرورت هر سه ماه یکبار با مسئولین انجمن های مربوطه جلسات مشترک داشته و گزارش آنرا برای مسئول تشکیلات و مالی و دبیر شورای مرکزی اتحادیه ارسال نماید.

تبصره ۲ـ مسئولین تشکیلات و مالی و دبیر شورای مناطق و نواحی حق مکاتبه با سازمان ها و ارگان های ناحیه خود را در چهارچوب اختیارات مندرج در اساسنامه دارند. آنها موظفند یک نسخه از کلیه مکاتبات خود را به اتحادیه ارسال نمایند.

 

ب ـ مسئول فرهنگی و تبلیغاتی منطقه: مسئول فرهنگی هر منطقه به منظور همکاری و همفکری با مسئول فرهنگی اتحادیه در اجرای مصوبات فرهنگی انتخاب می شود.

تبصره ۱ـ مسئولین فرهنگی مناطق و انجمن ها موظف به تهیه برنامه فرهنگی به مدت یکماه بعد از برگزاری نشست و اعلام آن به مسئولین اتحادیه می باشند.

تبصره ۲ـ مسئول فرهنگی هر منطقه موظف است به منظور همکاری و بالا بردن فعالیت فرهنگی منطقه خود در صورت ضرورت هر سه ماه یکبار با مسئولین انجمن های مربوطه جلسه مشترک داشته و گزارش آنرا برای مسئول فرهنگی و انتشارات اتحادیه ارسال نماید.

 

ج ـ مسئول علمی و فنی منطقه: وظائف مسئول علمی و فنی منطقه به شرح زیر می باشد:

هماهنگی با مسئولین انجمن ها اسلامی عضو در آن منطقه و اقدام در جهت تهیه بانک اطلاعات دانشجویان در انجمن های اسلامی عضو در منطقه و هماهنگی با مسئول علمی شورای مرکزی اتحادیه.

 

فصل هفتم: دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران

 

ماده۴۹ـ به منظور تحقق و پیشبرد اهداف اتحادیه، دفتری به عنوان بازوی اجرایی آن در ایران فعالیت خواهد داشت.

ماده۵۰ـ نماینده اتحادیه: با عنایت به ماده ۴۹، نماینده اتحادیه در تهران در نشست سالانه اتحادیه از بین اعضای سابق اتحادیه و با معرفی اعضاء شورای مرکزی یا نشست برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

ماده۵۱ ـ وظائف دفتر:

- اجرای سیاست های تدوین شده از سوی نشست و شورای مرکزی اتحادیه.

- تامین نیازهای ارجاع شده از سوی نشست و شورای مرکزی اتحادیه.

- ایجاد ارتباط مستمر با نمایندگی محترم ولایت فقیه در اتحادیه.

- ایجاد ارتباط علمی بین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با اتحادیه.

- ارتباط اتحادیه در تمام سطوح با مراکز دانشجویی و علمی ـ فرهنگی با هماهنگی دفتر اتحادیه در تهران انجام خواهد شد.

- ارائه گزارش در نشست سالانه اتحادیه.

- نماینده اتحادیه در تهران می بایست ارتباط فیمابین کانون فارغ التحصیلان دانشجویان در اروپا و اتحادیه را برقرار نماید.

- تبصره ـ نماینده اتحادیه موظف به عمل در چهارچوب آئین نامه اجرایی است که آن را جهت تصویب به شورای مرکزی پیشنهاد می کند.

 

ماده ۵۲ـ بودجه دفتر: شورای مرکزی موظف است که با هماهنگی مقام محترم نمایندگی ولایت فقیه در اتحادیه نسبت به تامین نیازهای ضروری دفتر بر اساس برنامه پیشنهادی سالانه آن اقدام لازم را بعمل آورد.

 

فصل هشتم: منابع مالی اتحادیه

 

ماده ۵۳ـ درآمدهای متفرقه: درآمدهای متفرقه که توسط اعضاء انجمن ها و مناطق دریافت می شود همراه با منابع آنها بایستی با رعایت سلسله مراتب به اطلاع مسئول تشکیلات و مالی اتحادیه برسد.

ماده ۵۴ـ کمک های مالی که از منابع داخل کشور اختصاص داده می شود.

ماده ۵۵ـ اعتبار بودجه اتحادیه از طریق موارد ۵۳ و ۵۴ تامین می گردد. مخارج شورای مرکزی و مناطق به ترتیب ذیل اختصاص داده می شود:

الف ـ سهم شورای مرکزی %۴۰ جهت امور مربوطه به شورای مرکزی.

ب ـ سهم مناطق %۶۰ .

 &