آمریکا! آمریکا!

آمریکا! آمریکا!

تعداد مشاهده : ۸۹۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

 آمریکا! آمریکا!

این بلاهت عظیم و توحش متمدن و بدویت مدرن و خشونت با اتیکت و غارت قانونمند و خوشبختی زشت و آزادی لَش و دموکراسی احمق و اندیویدوالیسم قالب ریزی شده و استانداردیزه و بالاخره همان جاهلیت عرب، یا شریف های قریشی و سیاه های حبشی و کعبه مقدسی که اینک مجسمه آزادی نام دارد و بازار عکاظی که وال استریت و بنی امیه و بنی عبد مناف و بنی هاشم که خانواده مورگان و خانواده فورد و خانواده راکفلر و کندی و همان خاطره موهوم و فخر مجهول به ابراهیم و اسماعیل که اینجا جرج واشنگتن و ابراهیم لینکلن و در اینجا و آنجا و هر جا، طوایف یهود بنی قریظه و بنی نضیر و بنی قینقاع که پول و جواهر و بازار و می فروشها را تیول خود دارند، منتهی در ابعادی میلیونها برابر اگراندیسمان شده و هر شتر جمازه دو کوهانه، یک جمبوجت ب ۵۲ هشت موتوره بمب افکن گشته و دارالندوه شیوخ ، سازمان سیا شده و هر ابولهبی، یک دالس و کیسنگر و هر حمالت الحطب و هندجگر خوار یک پتیاره دیوی چون خانم روزولت و هر وحشی حمزه کشی، یک چومبه یا ژنرال و وان تیو!


برگرفته از مجموعه آثار دکتر شریعتی، ش1 ، ص 70

آمریکا! آمریکا!