دبیر و اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا انتخاب شدند (دوره 57)

217

نتایج انتخابات اعضای شورای مرکزی دوره پنجاه و هفتم اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

پنجاه و هفتمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا در تهران برگزار شد.

پس از برگزاری مراسم افتتاحیه نشست، رسمیت نشست با حضور نمایندگان انجمن ها آغاز شد. محوریت این جلسه به تعیین رئوس برنامه های تشکیلات، فرهنگی، علمی، صنفی و ارتباطات اتحادیه اختصاص پیدا کرد.

مجموعه ی پیشنهادات حاضران ثبت و به رای گذاشته شد و حاصله آن ۷ مصوبه مذکور بود که عبارتند از :
۱. صدور حکم مسئولیت دبیران انجمن ها توسط شورای مرکزی اتحادیه، بصورت سالانه و پس از هر بار تایید انتخابات انجمن ها توسط شورای مرکزی اتحادیه.
۲. فراهم نمودن ساختمان یا دفتری برای انجمن های فاقد دفتر و ساختمان.
۳. بازنگری اساسنامه اتحادیه
۴. بستن برنامه سالانه اتحادیه و انجمن ها تا پایان بهمن ماه.
۵. اختصاص ساختمانی در تهران به عنوان دفتر هماهنگ کننده اتحادیه در ایران.
۶. اتحادیه علیه افراد و گروه هایی که با اتحادیه ارتباط تشکیلاتی ندارند و از عنوان و نشان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و مجموعه های عضو اتحادیه استفاده میکنند، و یا اموال اتحادیه یا مجموعه های عضو اتحادیه را غصب کردند اقدام حقوقی کند. (در هر کشور دیگری)
۷. شرط زمانی فعالیت شش ماه انجمن های جدید قبل از امکان پذیرفتن عضویت آنها در اتحادیه، حذف شد و شرط زمانی جدید به تشخیص شورای مرکزی اتحادیه محاسبه خواهد شد. (تا زمان تصویب اساسنامه جدید)

سپس شورای مرکزی دوره ۵۶، گزارش عملکرد دوره ۵۶ خود را تا این مقطع ارائه کرد. سپس انتخابات “هیئت رئیسه برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره ۵۷ام اتحادیه” برگزار شد و آقایان طاهری، حمادی و اجری پور از میان کاندیداها انتخاب گردیدند. پس از آن انتخابات اعضای شورای مرکزی و نماینده اتحادیه در تهران دوره ۵۷ برگزار گردید. در جریان کاندیداتوری، بعض حضار، از شورای مرکزی دوره ۵۶ درخواست کردند مجددا جهت شورای مرکزی جدید، کاندیدا شوند و بدین ترتیب مطابق با تبصره ماده ۴۲ اساسنامه اتحادیه با کاندیداتوری شورای پیشین در کنار متقاضیان جدید، انتخابات تحت نظارت هیئت رئیسه، برگزار گردید. اعضای شورای مرکزی و نماینده اتحادیه در تهران (دوره ۵۷) با اکثریت آرای دبیران و نمایندگان دفاتر حاضر در نشست انتخاب گردیدند.

✅بدین ترتیب شورای مرکزی منتخب، به ترتیب حروف الفبای واحد مربوطه عبارتند از :

– آقای محمد حسین عطایی دولت آبادی (دبیر اتحادیه)
– آقای عباس عالی زاده (مسئول ارتباطات)
– آقای مصطفی تاجدینی (مسئول صنفی)
– خانم فاطمه نعمت الله زاده ماهانی (مسئول علمی)
– آقای عبدالحسین بیات (مسئول فرهنگی)

– دکتر حسین قنبری از اعضای ادوار اتحادیه و رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی به عنوان نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا در تهرات انتخاب شدند.

برای هر یک از اعضای شورای مرکزی یک نفر علی البدل به پیشنهاد مسئول مربوطه و تصویب نشست انتخاب شد، که عبارتند از:

– آقای رضا فدائی (علی البدل دبیر اتحادیه)
– آقای میثم میاحی (علی البدل مسئول ارتباطات) – آقای محمدرضا عباس زاده (علی البدل مسئول صنفی)
– خانم میترا باقری (علی البدل مسئول علمی)
– آقای یاسین دانشی (علی البدل مسئول فرهنگی)

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.