بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا پیرو برگزاری اولین نشست فوق العاده دوره پنجاه و…

به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی "مردم در انتقاد و خرده گیری غیر مغرضانه آزادی مطلق دارند! از همه می توانند انتقاد کنند، انتقاد سازندۀ دوستانه، نه انتقاد مغرضانه و کینه توزانه و ویرانگر. انتقاد مردم از صاحبان مسئولیت…